Co to jsou profesní zájmy?

Zájem lze z psychologického hlediska charakterizovat jako vnitřní hnací sílu a tendenci člověka věnovat se určité konkrétní činnosti, ale i jako motivační faktor, jehož orientace a intenzita jsou ovlivňovány aspekty prostředí, ve kterém člověk vyrůstá. Téměř všechny naše individuální zájmy jsou v převážné míře ovlivněny sociálním prostředím, ve kterém žijeme.

Zájmy jsou v podstatě specifickým rysem naší osobnosti. Právě z tohoto hlediska má diagnostika zájmů a profesní orientace své nezastupitelné místo, protože klientům umožňuje získat vhled nejen do spektra jejich současných zájmů, ale stejně tak i do oblasti jejich motivace, osobnostních rysů, osobních aspirací, které se zájmy velmi úzce souvisejí.

Profesní zájmy stejně jako i profesní preference vykazují ve středním školním věku poměrně výrazné výkyvy, které jsou ovlivněny pubertou. Jejich charakteristickou součástí je pak zejména seznamování se s okolním prostředím, které má na oblast zájmů a profesních preferencí velmi podstatný vliv. Profesní zájmy absolventů středních škol se v průběhu jejich dospívání ovšem již tak radikálně nemění, jak se dříve tak často předpokládalo. Směr jejich profesní orientace již nepodléhá tak výrazným změnám a dochází spíše k prohlubování a specializaci profesních zájmů. Směr jejich orientace již zůstává zachován, ke změnám profesní preferencí dochází spíše v důsledku změn v oblasti profesních aspirací, které jsou ovlivněny realitou okolního prostředí, profesními nároky jednotlivých povolání a pochopitelně i ekonomickými vlivy.