Kariérové plánování

Kariérové plánování je vlastně dnes nejdůležitější psychologickou kategorií, která ovlivňuje život většiny lidí. Přesto podle americké Národní asociace pro kariérový vývoj (NCDA) pouze 32% lidí plánuje a systematicky vybírá své povolání.

Teorie a výzkum zaměřené na volbu budoucího povolání u mladých lidí a jejich kariérový vývoj jsou dnes ústředními tématy poradenské psychologie, které oscilují kolem dnes mezinárodně užívaného pojmu kariéry (career) jako určité vývojové etapy života žáka, ve které se setkává se souborem určitých věkově podmíněných požadavků a nároků, které se snaží nějakým způsobem řešit, aby se stal tím, čím chce být.

Podle řady autorů 43 % problémů, které dnes řeší mladí lidé, tvoří otázky spojené s volbou povolání a 46 % problémů je spojeno s jejich dalším studiem na středních a vysokých školách. Kariérový vývoj je často označován jako jistá forma psychosociální metamorfózy, ve které se mění nejen lidé, ale mění se současně i vnější podmínky okolního prostředí a tento proces není nikdy ukončen. Lidé dnes daleko více, než kdykoli předtím, prahnou po povolání, které má nějaký smysl a sociální statut. Chtějí, aby povolání mělo nějaký účel, cíl, význam, směr, ale i přínos pro společnost stejně jako pro ně samotné. A přesto podle NCDA stále:

  • 50% lidí není spokojeno se svým povoláním
  • 25% lidí v průběhu života mění své povolání
  • 50% lidí by bylo ochotno brát méně peněz, kdyby jejich povolání považovali za smysluplné
  • 75% lidí není spokojeno s platem v současném povolání
  • 50% lidí trpí pocitem vyhoření

Oblast kariérového poradenství lze přes její různorodost chápat jako soubor vysoce inspirativních odborných aktivit zaměřených na sběr a analýzu mnoha poznatků, které jsou prostřednictvím různých metod poskytovány jednotlivým klientům.

V oblasti kariérového chování je věnována posledních letech zvýšená pozornost zejména kariérovému rozhodování. Kariérové poradenství je dnes vlastně vnímáno jako poradenství orientované především na rozhodování klientů, kde dominantní oblasti poradenské péče jsou zaměřeny na rozhodovací proces klientů a podpora jejich nejlepšího kariérového rozhodnutí. V posledních deseti letech tak vzniklo poměrně mnoho diagnostických nástrojů, které se snaží ve formě sebehodnotících škál, přímého pozorování či objektivně konstruovaných dotazníků zachytit proces kariérového rozhodování v různých etapách kariérové volby.