Kariérové poradenství

Kariérové poradenství představuje systém poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi jejich života. Studijní obory, ale i povolání jsou ovšem v 21. století daleko komplexnější, než tomu bylo před dvaceti či padesáti lety. Nejen počet alternativ profesního uplatnění, ale i počet specializovaných oborů v mnoha oblastech světa lidské práce vzrostl natolik, že to předpokládá daleko častější užití psychologické diagnostiky, která je zaměřena zejména na oblast osobnosti a profesních zájmů. Kariérové poradenství obsahuje z hlediska současné dnešní praxe relativně nejvíce bílých míst, které mají podobu problémů spojených s konstrukcí, vývojem, ale i užitím adekvátních metod, které by byly schopny postihnout poměrně široké spektrum profesních aspirací stejně jako i zájmů mladých lidí. Snad právě proto se v poradenské psychologii stejně jako v oblasti vzdělávání prosazuje daleko více dynamické pojetí kariérové poradenství za přímé a aktivní účasti samotného klienta. Za této situace získávají zájmové dotazníky významnou funkci, kterou je vedení uchazečů o další studium a budoucí povolání (guidance) k postupnému sebepoznání stejně jako i k získávání zkušeností a informací o preferovaných oblastech světa lidské práce.

Stěžejní úlohu v oblasti dnešního kariérového poradenství zaujímá nejen „vnitřní“ motivace žáků, ovlivňující jejich výběr konkrétní profese, ale stejně tak i motivace „vnější“, založená na stimulaci a systematickém rozvoji potencialit mladých lidí školního věku, které korespondují s jejich osobnostním zaměřením, hodnotovou orientací a životními cíli, kterých chtějí v dalších letech dosáhnout.