Články

 • Kariérové poradenství

  Kariérové poradenství představuje systém poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi jejich života. Studijní obory, ale i povolání jsou ovšem v 21. století daleko komplexnější, než tomu bylo před dvaceti či padesáti lety.

 • K čemu jsou zájmové dotazníky?

  Zájmové dotazníky jsou v kariérovém poradenství široce používány s cílem zjistit nejvhodnější studijní a pracovní uplatnění klienta. Rozsah používání zájmových dotazníků je čím dál větší proto, že souvislost mezi spokojeností se studiem, prací a jejími výsledky je považována za nesmírně důležitý společenský stejně jako i ryze individuální faktor.

 • Kariérové plánování

  Kariérové plánování je vlastně dnes nejdůležitější psychologickou kategorií, která ovlivňuje život většiny lidí. Přesto podle americké Národní asociace pro kariérový vývoj (NCDA) pouze 32% lidí plánuje a systematicky vybírá své povolání.

 • Profesní orientace

  Profesní orientaci lze chápat jako postupný proces výběru určité životní dráhy, která je zpravidla obrazem sebepojetí a typických osobnostních vlastností uchazeče.

 • Individuální profesní zájmy a volba povolání

  Z širšího pedagogickopsychologického hlediska by se učitelé na středních školách měli zajímat nejen o to, co se žáci učí, ale stejný zájem by měl směřovat k otázkám, věnovaným řadě dalších problémů, a to jak a především proč se žáci učí, s jakou mírou motivace a jak je tato motivace ovlivňována jejich profesními zájmy.

 • Co to jsou profesní zájmy?

  Zájem lze z psychologického hlediska charakterizovat jako vnitřní hnací sílu a tendenci člověka věnovat se určité konkrétní činnosti, ale i jako motivační faktor, jehož orientace a intenzita jsou ovlivňovány aspekty prostředí, ve kterém člověk vyrůstá.

 • Co je to důležitější – profesní zájmy nebo naše schopnosti?

  Naše profesní zájmy mají daleko větší prognostickou hodnotu a vliv na průběh naší kariéry, než je tomu u naší inteligence. Zájmy jsou totiž jednou ze tří základních kategorií podmínek úspěšné volby nejen dalšího studia, ale i profesního uplatnění v povolání.

 • Teorie volby povolání J. L. Hollanda, aneb Trocha teorie nikoho nezabije

  Teorie psychologa Johna Lewise Hollanda je krásná nejen pro svou praktickou použitelnost v každodenním životě mnoha lidí, ale i pro obrovskou jednoduchost, která vám usnadní pochopit její význam při rozhodování o volbě vaší studijní či profesní cesty v dalších letech vašeho života. Tahle teorie se dá vyjádřit několika jednoduchými pravidly.

 • Jak typ osobnosti ovlivňuje volbu mého studia a povolání?

  Jestliže jste vyplnili zájmový test a seznámili se se svými výsledky, všimněte si, které písmeno je na prvním místě. To zpravidla v základních rysech charakterizuje vaše osobnostní projevy. Druhé písmeno pak zpravidla doplňuje charakteristiku vaší osobnosti.

 • Psychologie Johna L. Hollanda

  Na základě obecné teorie osobnosti John L. Holland zpracoval v roce 1959 deset základních tezí své teorie volby povolání a profesní příslušnosti, které se během dalších let staly základem snad nejznámější psychologie volby povolání.

 • Metoda RIASEC a osobnostní typy

  Na základě těchto tezí Holland (1966) zformuloval svou typologii osobnosti, jejíž součástí je šest základních typů orientovaných na určitý životní styl.

 • Metoda RIASEC a typy pracovního prostředí

  Obdobně jako existuje šest naprosto nezaměnitelných osobnostních typů, zformuloval John L. Holland i pro oblast pracovních prostředí typologii šesti modelů pracovního prostředí, ve které konstatoval, že všechna povolání je možné zařadit do jedné ze šesti profesních skupin, či základních modelů profesního prostředí, které podobně jako je tomu v případě typů osobnosti sice nejsou zcela vyčerpávající (nejedná se ani o zcela čisté typy), ale přesto je možné je chápat jako velmi dobrou pomůckou při studiu všech možných povolání ve světě lidské práce.

 • Etapy našeho rozhodování

  Hollandova teorie osobnosti, volby studia a povolání má své praktické využití nejen ve fázi našeho rozhodování o volbě další vzdělávací cesty po absolvování povinné školní docházky, ale zejména před ukončením střední školy.

 • Rizika volby povolání a studia

  Jako kdykoli v životě, tak i v etapě našeho studia na základní, ale i střední škole je člověk vystaven řadě nejrůznějších rizik, která jsou spojena s naším rozhodováním a volbou střední a později vyšší odborné či vysoké školy.